Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tiếp tục triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Ngày đăng: 24/05/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 12/CT-TTg yêu cầu các cơ quan liên quan, các địa phương tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật HTX cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật HTX năm 2012, cũng như vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường, xu thế phát triển trong mối quan hệ với các chủ thể kinh tế khác; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về HTX; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật HTX; đồng thời, chỉ đạo, thực hiện xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng, tổng kết các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, HTX là nhân tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật HTX; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên HTX, gắn với đề án đào tạo nghề cho nông thôn, theo hướng tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp cho HTX...

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng, triển khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển tại địa phương; xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới đối với các thành viên HTX và cộng đồng dân cư. Tuyên truyền, tập huấn về pháp luật HTX cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về Luật HTX năm 2012 và vai trò, lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng, triển khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển tại địa phương. Xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương để hỗ trợ HTX theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…


Kim Xuyến


Các tin khác:
Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại  (13/02/2019)
Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường  (13/02/2019)
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 01/2019  (01/02/2019)
Phát huy các nguồn lực của nền kinh tế là yêu cầu cấp bách  (30/01/2019)
Phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam  (30/01/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

1d0d72b7-7999-42f4-8008-79ea311af032

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: