Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2017
Ngày đăng: 02/03/2017

Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017; nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 05 Bộ, cơ quan ngang Bộ; đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; tăng cường công tác thi hành án dân sự.... là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2017.
Ảnh minh họa

Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017

Ngày 6/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2017, đạt tối thiểu bằng trung bình của các nước ASEAN 4 trên các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cụ thể là khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 70 nước đứng đầu; Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số thuộc nhóm 80 nước; Nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng (theo cách tiếp cận của Ngân hàng thế giới) thuộc nhóm 30 nước. Riêng chỉ tiêu Tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay (đánh giá theo cách tiếp cận của Diễn đàn kinh tế thế giới) phấn đấu đến năm 2020 thuộc nhóm 40 nước đứng đầu…

Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 04-NQ/TW)

Ngày 8/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chương trình nhằm xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TW, bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết.Bên cạnh đó, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. Đồng thời, Chương trình hành động này là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử

Ngày 8/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.

Theo đó, báo nói, báo hình, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu. Đối với báo điện tử, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử.

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước được Chính phủ ban hành ngày 9/2/2017.

Nghị định này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quy chế quản lý tài chính của EVN

Ngày 9/2/2017, Chính phủ ra Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ban hành quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, EVN được quyền chủ động sử dụng số vốn nhà nước đầu tư, các loại vốn khác, các quỹ do EVN quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN theo quy định; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo theo đúng quy định cho chủ sở hữu, Bộ Tài chính về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không đảm bảo khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc trường hợp sai phạm khác để thực hiện giám sát theo quy định.

Ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 05 Bộ, cơ quan ngang Bộ

Trong tháng 2, Chính phủ ban hành 5 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc (Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017); Bộ Thông tin và Truyền thông(Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017).

Chế độ lương, phụ cấp đối với viên chức quốc phòng

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Nghị định này quy định rõ bậc lương, các loại phụ cấp, trợ cấp đối với công nhân quốc phòng; xét nâng bậc lương, nâng loại đối với công nhân quốc phòng; chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân và viên chức quốc phòng…

Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết

Chính phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết

Ngày 2/2/2017, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 156/CĐ-TTg  về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Công điện nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội

Ngày 20/2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Chỉ thị 6/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm đồng thời nhắc nhở một số cơ quan đơn vị vẫn còn buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật lao động, tham gia lễ hội trong giờ làm việc, sử dụng xe công đi lễ hội...

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 2/2/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải xác định sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của mỗi cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước; ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác thi hành án dân sự

Ngày 6/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 5/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Chỉ thị nêu rõ, hệ thống thi hành án dân sự cần quyết liệt đổi mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 28/2/2017, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 320/CĐ-TTg giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2017, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm, cản trở thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030 tại Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 7/02/2017.

Khu nông nghiệp được quy hoạch trở thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất cho tỉnh Phú Yên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ, tập trung vào lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi.


Nguồn: chinhphu.vn


Các tin khác:
Một số nội dung thông tin tuyên truyền về tình hình phức tạp liên quan đến dự thảo luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt  (15/06/2018)
Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019  (13/06/2018)
Thông báo của VPCP về Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt  (11/06/2018)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018  (04/06/2018)
Chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số: Giờ G đã điểm  (29/05/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

e0ef0c7f-b51a-4cc1-99c7-a1169bdfcff0

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: