Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tuần từ ngày 26/2 đến ngày 2/3/2018
Ngày đăng: 08/03/2018

Chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai kế hoạch tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2018, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị … là một trong những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tuần qua.

Chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND thành phố vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chủ đầu tư các dự án khu dân cư, khu tái định cư theo đúng Luật Đất đai và quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các Chủ đầu tư vay vốn ngân hàng phải đảm bảo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa ký hợp đồng góp vốn với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhằm tránh trường hợp khiếu nại và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân góp vốn.

Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Để công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tình hình hiện nay, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ BMNN năm 2018.

Theo đó, các cấp, các ngành phải nhận thức rõ công tác bảo vệ BMNN là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm các cấp, các ngành và mọi công dân, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt; chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ BMNN; chủ động phòng ngừa, hạn chế sơ hở, thiếu sót không để các thế lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng thâm nhập nội bộ, thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN, gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của các cơ quan, tổ chức và công dân.

Kế hoạch tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2018

UBND thành phố vừa xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2018.

Mục tiêu nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, cổ vũ tinh thần cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Đồng thời, tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động; phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018.

Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020.

Mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của sở, ban, ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2020; triển khai đồng bộ các biện pháp và thực hiện nghiêm quy định pháp luật nhằm thực hiện đạt mục tiêu, nội dung và giải pháp đề ra.

Hình thành nét văn hóa đặc trưng của người Cần Thơ, xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau và hoa tại vùng ven đô thị

UBND thành phố vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau và hoa tại vùng ven đô thị thành phố Cần Thơ” do tổ chức phát triển Bỉ làm chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, sơ chế đóng gói ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và quản lý thông tin sản xuất sơ chế; từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và tăng lòng tin cho người tiêu dùng.

Dự kiến thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 đến 2020, tại 2 quận chủ yếu: Ninh Kiều và Cái Răng.

Thực hiện công tác Ngoại giao văn hóa

Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác Ngoại giao văn hóa tại thành phố Cần Thơ năm 2018 vừa được UBND thành phố ban hành, mục tiêu nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trên lĩnh vực văn hóa để các nước trên thế giới hiểu biết hơn về văn hóa, con người Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng.

Đồng thời, phát huy vai trò của văn hóa đối ngoại nhằm thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, chính trị góp phần tăng cường sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thực hiện chủ đề năm 2018 đối với công tác ngoại giao văn hóa “Giao thoa nét đẹp văn hóa thành phố Cần Thơ và quốc tế”.

Thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Thành phố vừa đề ra mục tiêu, trong giai đoạn 2018 - 2025, có 100% công chức làm công tác dân tộc (thành phố, quận, huyện); 80% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới xã, phường, thị trấn và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Phấn đấu trên 95% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thành phố được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp.

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

UBND thành phố vừa xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Mục tiêu thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tham gia và tổ chức triển khai phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng năm 2018.

Giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường

UBND thành phố vừa xây dựng kế hoạch thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với các chỉ tiêu cụ thể:

100% các cơ sở giáo dục có kế hoạch phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; 100% các cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hàng ngày phát sinh trong trường học và ngoài xã hội; 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

100% các trường thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác tư vấn tâm lý, công tác trợ giúp bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học; 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa như: hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý của người học…

Phát triển năng lực nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp

UBND thành phố vừa triển khai thực hiện Đề án “Phát triển năng lực nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn thành phố Cần Thơ đến năm 2020”.

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sáng tác, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Đề án phấn đấu có từ 10 đến 20 nghệ sĩ, diễn viên được nâng cao trình độ chuyên ngành; có từ 5 đến 10 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình đào tạo tiên tiến. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ thuật biểu diễn phát triển trở thành nền công nghiệp văn hóa, hỗ trợ phát triển du lịch.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh vừa được UBND thành phố phê duyệt, diện tích đất của huyện Thới Lai được phân bổ trong năm 2018 gồm: đất nông nghiệp hơn 23.466 ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.227 ha và đất đô thị hơn 972 ha. Đối với huyện Vĩnh Thạnh, diện tích đất được phân bổ trong năm 2018 gồm: đất nông nghiệp là 27.167,67 ha, đất phi nông nghiệp là 3.513,40 ha và đất đô thị là 2.517,06 ha.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thành phố phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2018 - 2020 so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016 - 2025. Xây dựng các mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tòa nhà, giao thông vận tải (từ 5 - 10 mô hình/năm). Phấn đấu tiết kiệm 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó của các doanh nghiệp nằm trong danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được Bộ Công Thương phê duyệt.

Ngoài ra, tiết kiệm 10% - 15% sản lượng điện so với dự báo tại các cơ quan, công sở Nhà nước trên địa bàn. Từng bước tổ chức hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh, hiệu quả nhằm giảm khoảng 40% - 60% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo. Đến năm 2020 hoàn thành việc thay thế đèn cao áp công suất lớn bằng đèn Led tiết kiệm điện tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố và một số

tuyến phố chính tại trung tâm các quận, huyện; đầu tư ứng dụng, lắp đặt thiết bị điều khiển nhiều cấp công suất, tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng.

Bãi bỏ các quyết định về quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Chủ tịch UBND thành phố vừa bãi bỏ các quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể:

Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ bổ sung các địa điểm mở mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Ngày 10/8/2018: Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư

Tại kết luận số 48/TB-VPUB, chủ tịch UBND thành phố thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 vào ngày 10/8/2018, với thời lượng là 1 ngày. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng hệ thống danh mục các dự án mời gọi đầu tư, trong đó, cần tập trung, lựa chọn những dự án có quy mô lớn thuộc lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin… đưa vào các phiên thảo luận để mời gọi đầu tư, tạo điểm nhấn cho Hội nghị.


KKN


Các tin khác:
Theo dõi sát biễn biến bão số 9, chuẩn bị ứng phó theo phương châm “Bốn tại chỗ”  (23/11/2018)
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử  (09/11/2018)
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC  (23/10/2018)
Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do triều cường dâng cao  (18/10/2018)
Tăng cường công tác quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn TP Cần Thơ  (09/10/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

93dd623d-4a64-460c-bc46-7c78d5be263f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: