Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
Ngày đăng: 04/06/2023

Lượt xem:


Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2023 (thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Sự cần thiết, mục đích ban hành

Triển khai Luật số 01/2021/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, trong đó có sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Nội vụ phụ trách thu thập, tổng hợp và Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng thể sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ sở pháp lý có nhiều thay đổi như Luật Thống kê sửa đổi năm 2021, Luật cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019, Luật Thi đua Khen thưởng, một số Nghị định có liên quan cũng được sửa đổi, bổ sung nên một số khái niệm, thuật ngữ cần phải điều chỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoan 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vì vậy việc xây dựng các Thông tư thay thế các Thông tư trước đây là nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện.

Nội dung chủ yếu

Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gồm 05 Điều và 02 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

- Điều 4. Tổ chức thực hiện.

- Điều 5. Hiệu lực thi hành

Phụ lục I: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Phụ lục II: Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

Những nội dung chính sách, quy định trong văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư đã được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thông tin quản lý ngành Nội vụ, cập nhật các chỉ tiêu còn đang thu thập thông tin theo hình thức cá biệt hoặc đang quy định ở các Thông tư khác để đồng bộ hoá chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Đặc biệt hướng tới việc giảm tải số lượng báo cáo các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo về Bộ Nội vụ qua các hình thức khác nhau.

Cụ thể, tại Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ đã thay thế toàn bộ Chương 2, Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; Chương 2, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; tích hợp các phân tổ thuộc các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê về giới, chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ để từ đó lấy dữ liệu cho báo cáo thống kê cấp quốc gia và các lĩnh vực này; tích hợp các báo cáo tổng hợp tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV, Thông tư số 11/2012/TT-BNV vào dự thảo Thông tư.7cfa54de-7bdd-4c4d-9955-70202c4dc901

Tiêu đề bài viết: Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang