Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội
Ngày đăng: 08/04/2021

Lượt xem: 1


Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - nhấn mạnh như trên tại Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 7/4.
Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, trong quý I/2021 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; tuyền truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19. Từ đó, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các hoạt động chuyên môn của đơn vị được tổ chức thực hiện theo chương trình thống nhất hành động năm 2021, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Nổi bật là công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo tổng trị giá hơn 57 tỷ đồng; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện hiệu quả, đi vào chiều sâu; đã xây dựng và bàn giao 113 căn nhà đại đoàn kết trị giá 4,8 tỷ đồng; phối hợp các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện bình ổn giá Tết được các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp đồng tình, hưởng ứng.

Bên cạnh đó, Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân thành phố…

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên các cấp, góp phần cùng Đảng bộ thành phố khởi đầu năm 2021 nhiều thuận lợi.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập trung chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Cùng với đó, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

Ông Hiểu cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, kích động người dân gây rối làm mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, những kiến nghị chính đáng, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng nguyện vọng và lợi ích chính đáng, thiết thực của nhân dân. Trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Mặt khác, đổi mới nội dung, phương thưc hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy dân chủ và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, bám sát nhân dân, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến cuả nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, hiện nay thành phố đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao nhất, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và của Ủy ban bầu cử thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt hội nghị hiệp thương lần ba đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, lưu ý phải đảm bảo về thành phần, cơ cấu theo hướng dẫn của Nghị quyết số 1187 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, ra mắt cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, công khai, thiết thực đúng luật định.


Nguyên Trang


Các tin khác:
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ  (23/07/2021)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Cần Thơ cần phát huy 4 tại chỗ  (21/07/2021)
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Tranh thủ thời gian giãn cách xã hội để tầm soát, “bóc tách” các ca dương tính ra khỏi cộng đồng  (19/07/2021)
Cần Thơ: Từ 0 giờ 19/7, thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg  (18/07/2021)
13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (17/07/2021)

5563aea7-e6d4-40fb-9d7d-3eb4e37047e3

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready