Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 5 năm 2020
Ngày đăng: 08/06/2020

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh… là một trong những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 5 năm 2020.

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

UBND thành phố vừa có kế hoạch hỗ trợ người dân trên địa bàn TP Cần Thơ gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19; đồng thời, hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

Nội dung hỗ trợ cụ thể như sau:

Nhóm 1: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID- 19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương. Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

Nhóm 2: Hỗ trợ vay vốn đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% theo Khoản 3, Điều 98 của Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Mức hỗ trợ vay: được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động ngừng việc theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%.

Nhóm 3: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.

Nhóm 4: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Nhóm 5: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức hỗ trợ thêm: 500.000 đồng/người/tháng.

Nhóm 6: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Mức hỗ trợ thêm: 500.000 đồng/người/tháng.

Nhóm 7: Hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương và được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia. Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/hộ/tháng.

Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có ý kiến chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, quan tâm, tạo điều kiện cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố trong phạm vi, chức năng của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Cụ thể, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chưa bảo đảm tính khả thi, tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị, quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý số lượng biên chế làm công tác pháp chế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng…

Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

UBND thành phố vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện kịp thời phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Một số nội dung cần lưu ý trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị địa phương, tập trung vào những nhiệm vụ khó khăn, chỉ tiêu chưa đạt.

Lưu ý, việc đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các Nghị định, Thông tư, Quyết định;.... có chủ trương, kế hoạch cụ thể, việc đánh giá, công nhận thành tích và đề nghị cấp trên khen thưởng do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật…

Thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND thành phố trong quý I năm 2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có ý kiến về việc thực hiện các kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND thành phố trong quý I năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiên cứu, rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành để tham mưu đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính sách theo các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, trong đó tập trung rà soát đối với các cơ chế, chính sách chưa được ban hành. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại các Kế hoạch, văn bản triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy.

Đưa hoạt động chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản thống nhất đưa hoạt động chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn TP Cần Thơ hoạt động thông suốt.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán.

Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá, cần đưa ra các tiêu chí khả thi, rõ ràng, minh bạch. Trong đó, cần lưu ý một số tiêu chí, cụ thể như giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành của các cuộc đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, trong đó có việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; chỉ lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Thủ trưởng đơn vị, địa phương phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng tại đơn vị, địa phương mình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 1537-CV/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, đặc biệt là nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng không thiết yếu (ca nhạc, sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, karaoke, câu lạc bộ bia, trò chơi điện tử, các khu/điểm vui chơi, giải trí tập trung đông người tại nơi công cộng).

Trường hợp tổ chức các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết thì phải được sự đồng ý của cấp cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định…

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố vừa có ý kiến trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố nghiên cứu khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, có phương án và giải pháp triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và các hậu quả do dịch bệnh gây ra, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận, huyện tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án.

Miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận, huyện thống kê các hộ nghèo, cận nghèo gửi Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2, Công ty cổ phần cấp nước Cái Răng, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cung cấp danh sách các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị COVID-19 và các khu cách ly tập trung gửi các Công ty, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện miễn tiền sử dụng nước sạch theo Công văn số 1219/UBND-KT nêu trên.

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Ngày 26/5/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chung tay chăm lo điều kiện vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em; tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Theo kế hoạch, tập trung tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; tiếp tục tuyên truyền về Luật trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em…

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày 21/5/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.

Mục đích nhằm đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực của UBND thành phố trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

Nội dung đánh giá gồm: Công tác quản lý nhà nước về PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa; việc phát hiện các hành vi tham nhũng; việc xử lý các hành vi tham nhũng.

Theo đó, đánh giá công tác quản lý nhà nước về PCTN của UBND thành phố, sở, ban ngành thành phố; kết quả thực hiện các quy định về PCTN của sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện.

Thời kỳ đánh giá: Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

Ngày 13/5/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 62/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020.

Mục đích nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Tổ chức kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ngày 12/5/2020, Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ có Kế hoạch số 146/KH-HĐND về việc Tổ chức kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Theo đó, Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10/7/2020.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020, từ đó, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố; đồng thời, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

Ngày 13/5/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các Sở, ban ngành thành phố trên cơ sở minh bạch, dễ tiếp cận, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, đặc biệt là nhóm phụ nữ và trẻ em.

Theo đó, kế hoạch đề ra các nội dung cần thực hiện gồm: Tuyên truyền về các vấn đề di cư quốc tế (đi cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người...), hướng tới các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, dễ tiếp cận và đa dạng hình thức; nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp (nhất là cấp cơ sở), tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ và bảo vệ người di cư…

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Cần Thơ khuyến nghị CBCCVC ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh  (06/08/2020)
Mỗi người dân tiếp tục là một chiến sỹ cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh  (06/08/2020)
Thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số liên quan đến công tác CCHC  (05/08/2020)
Triển khai kiện toàn tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực mới thành lập  (04/08/2020)
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 7 năm 2020  (04/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

29ac6ed1-ef4c-49ee-98d1-36f1562c2f82

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: