Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 1 năm 2020
Ngày đăng: 07/02/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo phòng, chống virus corona; Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, và Hội đồng nhân dân thành phố; Chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… là một trong những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 1 năm 2020.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo phòng, chống virus corona

Tại Công văn số 296/VPUB-KGVX ban hành ngày 29/1/2020, Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết liệt sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong; bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virus corona trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh này. 

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND dân thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, và HĐND thành phố

Ngày 15/1/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, và HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và nhân dân trên địa bàn, nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau:

(1) Tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đồng bộ, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; triển khai rộng rãi, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh.

(2) Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, phối hợp kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

(3) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn.

(4) Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò trung tâm của thành phố trong vùng ĐBSCL và vai trò trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL.

(5) Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài.

(6) Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

(7) Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

(8) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

(9) Củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

(10) Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, ủy ban mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp.

Chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Công văn số 4038/UBND-NC chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện bố trí ngay địa điểm tiếp công dân thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân (đối với đơn vị chưa bố trí). Bên cạnh đó, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức làm công tác tiếp dân (nhất là ở cấp cơ sở), phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân; xem trọng và kiên trì đối thoại, hòa giải, tuyên truyền, thuyết phục để chấm dứt vụ việc ngay từ khi mới phát sinh khiếu nại, tố cáo, tranh chấp…

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai (đặc biệt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), tài nguyên, môi trường, xây dựng... Phải công khai, minh bạch trong việc thực hiện dự án, chế độ chính sách liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê không đúng đối tượng, không sử dụng đúng thời gian quy định hoặc sử dụng không có hiệu quả, sử dụng sai mục đích; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực (nếu có)…

Triển khai việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 20/1/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc Triển khai việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước TP Cần Thơ.

Mục đích nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống nhà nước trên địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước tại địa phương.

Áp dụng, duy trì và cải tiến phiên bản phù hợp HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại TP Cần Thơ, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính và cung cấp dịch vụ có chất lượng, tạo sự hài lòng cho người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác áp dụng HTQLCL.

Theo đó, chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm: Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình cũ phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng mở rộng các quy trình mới cho các thủ tục hành chính của các đơn vị mới được chuẩn hóa theo các quyết định của UBND thành phố.

Thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

Ngày 20/1/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2020 (Chương trình OCOP-CT).

Chương trình OCOP-CT nhằm thực hiện việc phát triển các tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thể góp phần tái cơ cấu kinh tế TP Cần Thơ theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; đồng thời, chú trọng thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, phấn đấu tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm, dịch vụ hiện có; phát triển và củng cố 20 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, bao gồm các doanh nghiệp và các hợp tác xã; triển khai phát triển 1 làng du lịch kết hợp với các sản phẩm của địa phương. Trên cơ sở các sản phẩm hiện đã đăng ký, các địa phương lựa chọn để ưu tiên tiêu chuẩn hóa để hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh đó, triển khai nội dung Chương trình OCOP cho 100% cán bộ quản lý nhà nước các cấp và các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP; đồng thời, đào tạo 100% cán bộ quản lý nhà nước (cấp thành phố và quận, huyện) tham gia Chương trình OCOP; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh.

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện là 243,5 tỷ đồng.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

UBND thành phố vừa có Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với chủ đề năm của thành phố “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; phấn đấu đến năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 3,45 tỷ USD; tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 83.812 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,25%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 90%; hoàn thành chỉ tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn ở đô thị 98%.

Bên cạnh đó, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp năm 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo và công tác xã hội từ thiện”, “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới và phát triển”, “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, “Chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố” và các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... với mục tiêu đưa TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm, động lực phát triển của cả vùng…

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

UBND TP Cần Thơ vừa có kế hoạch về việc phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tham nhũng; đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng.

Theo kế hoạch, nội dung thực hiện gồm: Phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, xử lý kịp thời đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng (nếu có); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm...

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cái Răng, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh

UBND thành phố vừa ban hành các Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cái Răng, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh.

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các quận, huyện nêu trên cụ thể như sau: Cái Răng (đất nông nghiệp hơn 3.384ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.292ha và đất chưa sử dụng 3,78ha); Ô Môn (đất nông nghiệp hơn 2.019ha, đất phi nông nghiệp hơn 379ha, đất đô thị hơn 2.398ha); Phong Điền (đất nông nghiệp hơn 10.269ha, đất phi nông nghiệp hơn 2.256ha và đất đô thị hơn 813ha); Cờ Đỏ (đất nông nghiệp hơn 28.006ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.975ha); Thới Lai (đất nông nghiệp 1.809,80ha, đất phi nông nghiệp hơn 205ha); Vĩnh Thạnh (đất nông nghiệp hơn 3.214ha, đất phi nông nghiệp hơn 409ha).

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Ngày 8/1/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Mục đích nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành; bên cạnh đó, xác định trách nhiệm của Sở, ngành, UBND quận, huyện trong việc tham mưu xử lý vi phạm hành chính, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo đúng quy định pháp luật...

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Cồn Khương

Ngày 15/1/2020, UBND thành phố có Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Cồn Khương, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Quy mô diện tích khoảng 19,99ha, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vạn Phát Phát làm chủ đầu tư

Đây là khu đô thị được đầu tư xây dựng mới với các công trình nhà ở, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo mục tiêu nhát triển bền vững tạo không gian cảnh quan, môi trường đô thị đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị.

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Tập trung cao độ phòng, chống dịch COVID-19  (31/03/2020)
Thực hiện kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 20  (31/03/2020)
Tiếp tục thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố  (30/03/2020)
Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống bệnh lao  (30/03/2020)
Từ 0 giờ, ngày 28/3/2020: Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với người dân đi lại trên các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố  (30/03/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

74487da3-d21f-4bd4-8338-b7c6667ee376

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: