Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Ngày đăng: 06/01/2020

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 1150/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đề án nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 40 tiêu chí và 87 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần); xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ (7 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần); cải cách thủ tục hành chính (6 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần); cải cách tổ chức bộ máy hành chính (4 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (8 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần); cải cách tài chính công (4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần); hiện đại hóa hành chính (5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần).

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh (4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần); cải cách thủ tục hành chính (5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần); cải cách tổ chức bộ máy hành chính (4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần); cải cách tài chính công (4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần); hiện đại hóa hành chính (5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần); tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (6 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần).

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Đề án đưa ra 4 giải pháp, cụ thể như: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính.


Khôi Nguyên


Các tin khác:
Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến 2025  (09/09/2020)
Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông  (07/09/2020)
Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam  (29/07/2020)
Phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030  (22/07/2020)
Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030  (26/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

6105e483-869d-43b0-bf73-a30311eb86bc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: