Chương trình công tác của UBND thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chương trình công tác tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 05/10/2021

Lượt xem: 1


Ngày 04/10/2021, UBND thành phố ban hành Chương trình số 19/CTr-UBND về công tác tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ

1. Hoạt động trọng tâm của UBND thành phố

Stt

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị,     Quyết định, các văn bản Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

2

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý, điều hành của thành phố đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

3

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2021 

Sở KH&ĐT; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

4

Chỉ đạo thể chế Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở KH&ĐT; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

5

Chỉ đạo thực hiện chương trình số 03-CTr/TU ngày 04/11/2020 thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở KH&ĐT; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

6

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021; kế hoạch      kinh tế - xã hội và đầu tư công 05 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

7

Chỉ đạo hỗ trợ giải quyết khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố

Sở KH&ĐT; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

8

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2021; thể chế hóa các Nghị quyết của HĐND thành phố được thông qua 

Cơ quan

chuyên môn

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo công tác lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Sở KH&ĐT; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 

2

Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

Công an TP

3

Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ

Công an TP

4

Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực; thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng; thực hiện dự án xây dựng các dịch vụ nền tảng

Sở TT&TT

5

Chỉ đạo công tác đẩu tư dự án: xây dựng phần mềm nền tảng, điều hành và hạ tầng cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Sở TT&TT

6

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; xử lý kịp thời các nội dung thông tin sai sự thật trên báo chí, mạng xã hội,...

Sở TT&TT 

7

Chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành việc tinh giản biên chế theo lộ trình, kế hoạch đề ra

Sở Nội vụ; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

8

Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Sở Nội vụ

9

Chỉ đạo công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ và triển khai thực hiện đề án “bảo đảm quốc phòng” trên địa bàn

Bộ Chỉ huy quân sự TP; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

10

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nối thông tin với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam và cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại các nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Ngoại vụ

11

Chỉ đạo kiểm tra tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021

Ban Dân tộc

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

1

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K trong công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

Sở Y tế; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

2

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030

Sở Y tế; Sở LĐ-TB&XH, UBND quận, huyện

3

Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Sở GD&ĐT; Hội khuyến học TP, sở, ban, ngành,  UBND quận, huyện

4

Chỉ đạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ năm học 2020 - 2021

Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện

5

Chỉ đạo triển khai thực hiện việc mua sắm vật tư, trang thiết bị hóa chất, thuốc, phân phối vắc xin, tiêm chủng...  phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở KH&ĐT; sở, ban, ngành        liên quan

6

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải; sở, ban, ngành    liên quan

7

Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Sở TT&TT; sở, ban, ngành        liên quan

8

Chỉ đạo kiểm tra, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sở VHTTDL; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

9

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố và làm việc, vận động các cơ sở lưu trú tham gia điểm cách ly theo yêu cầu

Sở VHTTDL, Sở Y tế; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

10

Chỉ đạo tăng cường thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế đảm bảo đạt kế hoạch

Bảo hiểm Xã hội thành phố; Sở Y tế, UBND quận, huyện

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truy vết, giám sát, xét nghiệm, điều trị người nhiễm Covid-19  

Sở Y tế, Công an TP; sở, ban, ngành 

liên quan

2

Chỉ đạo phối hợp, theo dõi ký kết hợp tác giữa UBND thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ

Sở KH&CN; sở, ban, ngành 

liên quan

3

Chỉ đạo thẩm định, nghiệm thu các đề tài KH&CN để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống

Sở KH&CN; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

4

Chỉ đạo công tác thu hoạch, liên kết tiêu thụ vụ lúa Thu Đông và kế hoạch xuống giống vụ lúa Đông Xuân    

Sở NNPTNT, Sở Công Thương; UBND quận, huyện

5

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

Sở NNPTNT

6

Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khôi phục phát triển chăn nuôi, thủy sản và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi 

Sở NNPTNT

7

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học và tạo giống, xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản

Sở NNPTNT

8

Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, giông lốc, sạt lở bờ sông 

Sở NNPTNT

9

Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động vận tải, thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp vận tải

Sở Giao thông    vận tải

10

Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Sở Tư pháp

11

Chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính qua các đợt kiểm tra

Sở Tư pháp

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ Tổ Công tác xây dựng Bệnh viện dã chiến và thành lập các khu cách ly y tế tập trung

Sở Y tế, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP; sở, ban, ngành        liên quan 

2

Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình

Sở Xây dựng

3

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng; UBND quận, huyện 

4

Chỉ đạo công tác lập điều chỉnh và trình phê duyệt điều chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Xây dựng

5

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ; chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

7

Chỉ đạo thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

8

Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên   địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

9

Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra TP

10

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Thanh tra TP

11

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ

Thanh tra TP

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố

1

Chỉ đạo công tác thu - chi và điều hành ngân sách nhà nước năm 2021

Sở Tài chính

2

Chỉ đạo công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố

Sở KH&ĐT; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

3

Chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chống thất thu, tăng cường thu nợ đọng thuế, quyết tâm phấn đấu thu đạt kế hoạch đề ra; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bố trí, sư dụng ngân sách minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định

Cục Thuế, Sở Tài chính; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện 

4

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các chợ, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng bình ổn

Sở Công Thương, Sở GTVT, Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ; sở, ban, ngành và UBND quận, huyện 

5

Chỉ đạo tổ chức chương trình bình ổn thị trường năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán năm 2022

Sở Công Thương

6

Chỉ đạo tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Sở Công Thương; sở, ngành, UBND quận, huyện

7

Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về đầu cơ, găm hàng, tăng giá; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Sở Công Thương

8

Chỉ đạo tăng cường xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ; rà soát, đề suất bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ

Sở Công Thương; sở, ngành, UBND quận, huyện

9

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”, “3 tại chỗ” đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp  

Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ, Sở Công Thương; sở, ban, ngành, UBND quận huyện

 

2. Ban hành các văn bản

Stt

Văn bản

Cơ quan tham mưu

Quyết định

1

Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố  

Sở VH,TT&DL

2

Định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 - 2025  

Sở TT&TT

3

Ban hành quy chế quản lý và phát triển chợ

Sở Công Thương

4

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Sở Xây dựng

5

Quy định về sử dụng điện để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình

Công an TP

Kế hoạch

1

Thực hiện chương trình bình ổn thị trường năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán năm 2022

Sở Công Thương

2

Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2022

Sở VH,TT&DL

3

Tổ chức các hoạt động Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022”

Sở VH,TT&DLcd7e6c26-f11f-4d6f-94c1-f0f3d232687e

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang