Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam
Ngày đăng: 17/03/2023

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam.

Mục đích nhằm thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong 80 năm qua; Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nội dung tuyên truyền mang tính giáo dục cao và quy mô phù hợp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; Phân công cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm không chồng chéo nhiệm vụ.

Theo đó, tổ chức các hoạt động tại thành phố Cần Thơ gồm: Hoạt động tuyên truyền, theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023); tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam; tổ chức Triển lãm sách chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam từ ngày 19/4/2023 đến ngày 19/5/2023 tại Thư viện thành phố.

Về tham dự, hưởng ứng các hoạt động ở cấp Trung ương gồm: Tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia; hưởng ứng Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam; hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam; tham dự Hội nghị Sơ kết triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền và hoạt động văn hóa, nghệ thuật được phân công.

Bên cạnh đó, giao Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố chịu trách nhiệm phát sóng, tiếp sóng và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam bằng hình thức phù hợp; Báo Cần Thơ có các tin, bài viết, phóng sự về những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa của thành phố Cần Thơ sau 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

 


Phương Thảo


Các tin khác:
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  (29/05/2023)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (26/05/2023)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở  (26/05/2023)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023  (26/05/2023)
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023  (25/05/2023)

4cf90a6a-0559-4de5-bcce-b68a15dfdfa8

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang