Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023
Ngày đăng: 28/03/2023

Lượt xem:


UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục đích thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xửtrách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính (THAHC) trong bộ máy hành chính nhà nước, bảo đảm việc chấp hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành của các cơ quan hành chính nhà nước và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; các nhiệm vụ đề ra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và bám sát nhiệm vụ được giao; phát huy trách nhiệm, tính chủ động tích cực của cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị.

Theo Kế hoạch, có 7 nội dung thực hiện được nêu ra cụ thể như: Tăng cường quán triệt, chỉ đạo chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tham mưu xử lý trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan thi hành án dân sự; Xử lý các kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, người có thẩm quyền; Xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; Báo cáo, thống kê tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính.

UBND thành phố giao Cục Thi hành án dân sự thành phố có trách nhiệm thực hiện, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch này.

Sở Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; Kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND thành phố quyết định.


Tuấn Kiệt


a27a7821-820a-46af-8790-60d7b8cadb21

Tiêu đề bài viết: Cần Thơ: Triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Tuấn Kiệt.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang