Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ
Ngày đăng: 16/03/2023

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình số 49-CTr/TU ngày 27/12/2022 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới tại thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của kinh tế thành phố, với nhiều mô hình hợp tác, liên kết, trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của thành viên.

Mục tiêu đến năm 2030: Toàn thành phố có khoảng 2.000 tổ hợp tác, với trên 80.000 thành viên; 400 hợp tác xã, với trên 40.000 thành viên hợp tác xã; 5 liên hiệp hợp tác xã, với 20 hợp tác xã thành viên; Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 55% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị; Có từ 80-100 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực: lúa gạo, trái cây, thủy sản đáp ứng nhu cầu nội địa; đẩy mạnh tham gia các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

Mục tiêu đến năm 2045: Phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số của thành phố tham gia các tổ chức kinh tế tập thể; mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, có nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy mô lớn thuộc nhóm hàng đầu cả nước; bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 80% tham gia các chuỗi liên kết; các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Để đạt mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã thành phố đối với phát triển kinh tế tập thể.

UBND thành phố giao Liên minh Hợp tác xã thành phố phát huy vai vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật về hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho thành viên để nâng cao nhận thức của người dân về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã về số lượng, chất lượng để báo cáo và đề xuất với UBND thành phố các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc; Phối hợp đẩy mạnh xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị theo đề án của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Chú trọng xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực: lúa gạo, trái cây, thủy sản; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị trong và ngoài nước; Hình thành và quản lý tổ chức hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về chủ trương thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Cần Thơ; khai thác nguồn vốn từ Quỹ hợp tác xã Trung ương, hỗ trợ các hợp tác xã thành viên đầu tư phát triển; Chủ động, tích cực tham gia các đề án của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Đề án đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ Liên minh; Đề án thành lập và hoạt động Trung tâm dịch vụ kế toán, kiểm toán hợp tác xã và hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã thành viên.


Phương Thảo


Các tin khác:
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  (29/05/2023)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (26/05/2023)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở  (26/05/2023)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023  (26/05/2023)
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023  (25/05/2023)

3884e930-fc03-4ca8-9d9f-396dc2bf69b3

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang