Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân
Ngày đăng: 29/11/2021

Lượt xem: 1


Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 346-CV/TU về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, xác định công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đúng trách nhiệm trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; lãnh đạo nâng cao trách nhiệm trong giải quyết các vụ việc còn có ý kiến khác nhau, các vụ việc đông người phức tạp, kéo dài tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành những quyết định đã được giải quyết đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.

Cùng đó, phối hợp chính quyền cùng cấp và các cơ quan chức năng trong công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực hiện pháp luật của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và những người có trách nhiệm, thẩm quyền tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời báo cáo cấp ủy, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết những vi phạm liên quan, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo việc giải quyết đúng quy định của pháp luật.


Nguyên Trang


616213c8-e343-47e5-861d-f8a211798c27

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready