Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính quý IV năm 2023
Ngày đăng: 24/10/2023

Lượt xem:


Ngày 19/10, UBND thành phố ban hành Công văn số 4240/UBND-KSTT chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính quý IV năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện:

Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ CCHC; tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được thành phố giao; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền về tình hình thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả.

* Đối với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện:

Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tập trung đề xuất cắt giảm những TTHC, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, được người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị.

Phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính rà soát, đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

* Đối với Giám đốc Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, cấp sở, cấp huyện năm 2023.

Tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ; thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định vị trí việc làm của công chức, viên chức. Tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 07/9/2023 về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện của thành phố theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

* Giám đốc Công an thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 31/8/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 27/7/2023 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06.

* Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường rà soát, đề xuất tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các sở, ngành, địa phương. Tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Phối hợp với các sở, ngành đề xuất phương án đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện.

* Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số; chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt; có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng đến ấp, khu vực, tổ dân phố để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân trong quá trình thực hiện chuyển đổi số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ công tác quản lý điều hành các cấp, các ngành, địa phương.


Thái Sơn


69cfdfc6-052e-416a-a874-7451ce5bd952

Tiêu đề bài viết: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính quý IV năm 2023. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thái Sơn.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang