Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày đăng: 22/05/2023

Lượt xem:


Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021 (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Sự cần thiết, mục đích ban hành

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực kể từ ngày 29/9/2020), trong đó tại khoản 1 Điều 63 và khoản 1 Điều 65 đã phân cấp đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020), trong đó tại khoản 1 Điều 73 và khoản 1 Điều 74 đã phân cấp đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Đồng thời qua thực tiễn thực hiện, một số địa phương đề nghị hướng dẫn rõ hơn một số quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2013/TT-BNV) và việc kéo dài thời gian xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do bị kỷ luật hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04/2005/TT-BNV). Theo đó, để đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thống nhất đồng bộ thì việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV và sửa đổi điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BNV là cần thiết.

Nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT - BNV

- Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về đối tượng áp dụng Thông tư số 08/2013/TT-BNV là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: thời gian tập sự (bao gồm trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự), thời gian đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ, thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Sửa đổi tiêu chuẩn 1 điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT- BNV đối với cán bộ, công chức thành được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV các nội dung:

+ Bổ sung trường hợp bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.

+ Sửa đổi trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật Đảng.

- Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT -BNV về quy định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (dù cùng ngạch hoặc khác ngạch).

- Sửa đổi điểm b và điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT- BNV về thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả các trường hợp là chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV

- Bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Mục I về đối tượng áp dụng là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (sau đây gọi là người lao động).

- Sửa đổi điểm 1.3 khoản 1 Mục III như sau: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài bằng thời gian quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này.

- Bổ sung cụm từ “và người lao động” sau cụm từ “cán bộ, công chức, viên chức” trong các quy định của Thông tư số 04/2005/TT-BNV.

Những nội dung chính sách mới, quy định mới trong văn bản quy phạm pháp luật

a) Về Thông tư số 08/2013/TT-BNV

- Bổ sung thời gian được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Bổ sung về thời gian không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: thời gian tập sự (bao gồm trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự), thời gian đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ, thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Sửa đổi tiêu chuẩn đánh giá đối với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên thay vì hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực theo quy định cũ.

- Bổ sung và làm rõ trường hợp bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng.

- Làm rõ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng mà chưa thực hiện kỳ luật về hành chính thì thực hiện việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật Đảng.

- Sửa đổi quy định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (dù cùng ngạch hoặc khác ngạch).

- Sửa đổi về thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả các trường hợp là chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương).

b) Về Thông tư số 04/2005/TT-BNV

- Bổ sung đối tượng áp dụng là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Sửa đổi nội dung cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài như thời gian bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật.

- Bổ sung cụm từ “và người lao động” sau cụm từ “cán bộ, công chức, viên chức” trong các quy định của Thông tư số 04/2005/TT-BNV.9008faf2-8c58-448d-b0e2-a1e78ca300dc

Tiêu đề bài viết: Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang