Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
Ngày đăng: 23/05/2023

Lượt xem:


Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022. Bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Sự cần thiết, mục đích ban hành

Việc ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương nhằm quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 03/2022/TT-BNV gồm 5 Điều, cụ thể:

- Điều 1 của Thông tư quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

- Điều 2 của Thông tư quy định về danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi;

- Điều 3 của Thông tư quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác;

- Điều 4 và Điều 5 của Thông tư quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Những nội dung chính sách mới, quy định mới trong Thông tư

- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Về danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi: Thông tư quy định danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

- Về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi. Do đó, Thông tư không hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.2f83e442-4fa1-4024-8989-79ff78318c5a

Tiêu đề bài viết: Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang