Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022
Ngày đăng: 22/12/2022

Lượt xem: 1


Ngày 20/12/2022, UBND thành phố ban hành Báo cáo số 375/BC-UBND về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, thành phố cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao theo đúng tiến độ về nâng cao hiệu quả thực thi TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể:

- 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn; 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

- Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Bộ nhận diện thương hiệu được triển khai trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1439/UBND-KSTT ngày 20/4/2022.

- Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC được triển khai theo đúng lộ trình Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (tại Bộ phận Một cửa cấp thành phố từ ngày 01/6/2022; tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022). Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh đạt: 53,1%; cấp huyện đạt: 40,25%; cấp xã đạt: 58,46%.

- Hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các phần mềm chuyên ngành trong dự án Đầu tư công của thành phố, phần mềm số hóa kết quả giải quyết TTHC và Kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức; kết nối tích hợp với hệ thống quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp; kết nối với hệ thống quản lý đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Đã xây dựng kho dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC phục vụ cho việc tái sử dụng kết quả giải quyết hồ sơ.

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến: Đạt tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến: 440/464 (tỷ lệ 94,82%); Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến: 30%; Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 3,52%; Đã tích hợp 426 dịch vụ công trực tuyến có thu phí/lệ phí lên Cổng dịch vụ công quốc gia; trong năm 2022, có 2.076 giao dịch thành công với số tiền 535.000.000 đồng; ngoài ra đã tích hợp thanh toán thuế đất trực tuyến đối với những thủ tục đất đai với 2.649 giao dịch thành công với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

- Đã cung cấp đầy đủ các chức năng ký số theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC ở cả 3 cấp thành phố.

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã xây dựng đầy đủ các chức năng phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử. Các văn bản được gửi nhận thông qua trục liên thông LSGP, NGSP theo quy định.

- Bên cạnh đó, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ tích cực thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích để thay đổi hành vi, ý thức.

 


Phúc Mãi


Các tin khác:
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư  (26/05/2023)
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố  (25/05/2023)
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố  (24/05/2023)
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương  (23/05/2023)
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  (22/05/2023)

c724af9b-e03f-47ad-9045-291b0af73654

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang