Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm
Ngày đăng: 04/01/2022

Lượt xem: 1


Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 379-CV/TU về việc thực hiện Công văn số 1081-CV/ĐUCA ngày 16/10/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (viết tắt là Kết luận số 13-KL/TW); Chương trình số 17-CTr/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (viết tắt là Chương trình số 17-CTr/TU); phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm gắn với tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác của Nhân dân, tích cực tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; bám sát Kết luận số 13-KL/TW, Chương trình số 17-CTr/TU và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của các cơ quan chức năng Trung ương, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm đúng quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách; có biện pháp huy động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm.

Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng , lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, tiêu cực; xử lý đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống tội phạm về tham nhũng.

Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các quận, huyện tập trung thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đúng quy định. Mặt khác, chủ động rà soát các cơ chế, chính sách, khắc phục những sơ hở, bất cập theo thẩm quyền hoặc đề xuất tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, kinh tế và xã hội, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin; kết nối, khai thác ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm, coi đây là nhiệm vụ đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, phát triển kinh tế, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm như: đất đai, môi trường, thực hiện các chế độ chính sách, quan hệ lao động..., không để phát sinh vụ, việc phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; xây dựng thế trận lòng dân, huy động sức mạnh của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm.

Đảng ủy Công an thành phố lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Công an các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh; tội phạm về ma túy; tội phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; tội phạm về môi trường; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người...

Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm, lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm; chủ động phòng ngừa việc lợi dụng chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh để trục lợi, vi phạm pháp luật. Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” trong phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở cơ sở, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội hoặc tái phạm tội.

Tiếp tục thực hiện thí điểm “Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị ”, “Xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phường, xã, thị trấn là nơi thực sự an toàn, lành mạnh, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân; bảo đảm giải quyết từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nảy sinh tại cơ sở.


Nguyên Trang


Các tin khác:
Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương năm 2022”  (17/05/2022)
Kết quả thi đua thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021  (17/05/2022)
Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai  (17/05/2022)
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC  (12/05/2022)
Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  (11/05/2022)

116040f8-2f27-437a-ae71-36f43c4c5c35

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready