Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ô Môn
Ngày đăng: 11/05/2021

Lượt xem: 1


Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ô Môn.

Theo đó, việc phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 của quận Ô Môn được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: đất nông nghiệp 9.535,60 ha; đất phi nông nghiệp 3.655,58 ha; đất đô thị 13.191,18 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2021 gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau: đất nông nghiệp 228,87 ha; đất phi nông nghiệp 4,69 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 gồm các chỉ tiêu: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 267,89 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 254,06 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,19 ha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Ô Môn có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đến các phường, các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ quận đến phường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của quận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Ô Môn xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; đảm bảo lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại địa phương.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu địa phương quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử đụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.


Kim Xuyến


d0b54d02-1469-41c3-839e-be865d09cfd9

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready