Định hướng


Font size: +A | -A| Print
Mục tiêu tổng quát phát triển ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020
Date: 16/05/2012

Giữ vững liên tục trong 15 năm tới, ngành công nghiệp thành phố có tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20,04%/năm trong giai đoạn 2010-2015 và 20,1%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Coi trọng đầu tư chiều sâu, hiện đại hoá từng phần các ngành sản xuất công nghiệp; phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo ra giá trị gia tăng cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu sản phẩm hàng hoá tiêu dùng của nhân dân, yêu cầu của xuất khẩu.


Hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung, bao gồm cả khu chế xuất và khu công nghiệp công nghệ cao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Phát triển mạnh công nghiệp nông thôn; khuyến kích, hỗ trợ nâng cấp cải tạo các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn hiện có, đồng thời hạn chế việc xây dựng các cơ sở công nghiệp mới xen lẫn trong khu dân cư.

Nâng cao năng lực canh tranh của ngành công nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; giữ vững và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Phấn đấu tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp với nhiều quy mô, nhiều trình độ; chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với quy hoạch chung và lợi thế của thành phố, phát triển mạnh mẽ tiểu thủ công nghiệp.

Tóm lại, mục tiêu chiến lược là phấn đấu đến năm 2020, ngành công nghiệp thành phố phải đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; sản xuất phát triển mạnh mẽ; ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cơ bản thành phố Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

 
34e86f0e-fd13-4d4c-b608-40f67ad71b47

UPCOMING EVENTS
MAP OF CAN THO
COUNTER

Online:

Today:

Month:

Statistic:

Copyright 2018 CANTHO PORTAL. All rights reserved.
English | Français