Dân số


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Hiện trạng dân số
Ngày đăng: 16/03/2012

Lượt xem:


Dân số chung

Năm 2010, dân số của thành phố Cần Thơ có khoảng 1,2 triệu người. Mật độ dân số trung  bình  đạt  856  người/km2  (gấp  gần  2  lần mật  độ  dân  số  trung  bình  của  vùng ĐBSCL)..

 Trong cơ cấu dân tộc, người Kinh chiếm tuyệt đại đa số (97%), tiếp sau đó là hai dân tộc Khmer và Hoa với lần lượt khoảng 21 nghìn và 14 nghìn người

Tốc độ gia tăng dân số chung

Dân số chung tăng chậm từ 1.079.459 người năm 2000 đến năm 2005 có: 1.149.000 người. Trong 5 năm tăng bình quân 1,11%/năm. 

Tỷ  lệ  tăng  tự nhiên  trong giai đoạn  từ năm 2006 đến nay giảm không nhiều. Tốc độ tăng  dân  số  chung  các  năm  2001-2005  đạt  trung  bình  1,11%/năm,  đến  giai  đoạn 2006-2010 giảm xuống còn 0,87%/năm.
8f0c8439-d183-48f9-84c0-49cae59e5dac

Tiêu đề bài viết: Hiện trạng dân số. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .