Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố
Ngày đăng: 28/03/2023

Lượt xem:


UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố.

Theo đó, qua một năm triển khai thực hiện Chương trình số 26-Ctr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ, Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2021-2025, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực chưa cao; Việc số hóa hồ sơ, giấy tờ liên quan giải quyết thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu; Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ còn thấp; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chặt chẽ; Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số còn chậm.

Qua đó, để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới mà trọng tâm là tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm phục vụ. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác CCHC trên cơ sở bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC, đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tại các đơn vị, địa phương; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao hàng năm.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện và định kỳ báo cáo (lồng ghép trong báo cáo định kỳ về CCHC) tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này theo quy định.

Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng đến công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật đến cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đầy đủ, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tổ chức triển khai, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản qua Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; sử dụng hộp thư công vụ trong giải quyết công việc; đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; quan tâm hướng dẫn và tuyên truyền người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trực tuyến, thực hiện sử dụng chữ ký số, chứng thư số.Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố đầu tư, nâng cấp và duy trì, quản lý các hệ thống thông tin dùng chung và hạ tầng công nghệ thông tin của thành phố để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố định kỳ hàng năm tổ chức ít nhất 02 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp; phát huy mô hình “Cà phê Doanh nhân” kịp thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tham mưu UBND thành phố những giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời, góp phần nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm.


Tuấn Kiệt


e5863fb6-e77f-4220-9a1c-337c656d7c0c

Tiêu đề bài viết: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Tuấn Kiệt.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang