Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ngày đăng: 28/06/2022

Lượt xem:


Đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistiscs, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Thành ủy Cần Thơ đã xây dựng Chương trình số 31-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của vùng nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng. Trong đó, việc xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước là nhiệm vụ quan trọng, có vai trò hỗ trợ, kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh của toàn vùng ĐBSCL.

Phát triển nhanh và bền vững thành phố Cần Thơ trên nền tảng tăng trưởng xanh và trên cả ba trụ cột: kinh tế - xã hội và môi trường, khai thác và phát huy đồng bộ các yếu tố tiềm năng, lợi thế của thành phố, của vùng và các tiểu vùng ĐBSCL, nhất là vai trò trung tâm vùng; vị trí cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông bằng hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường hàng hải (hệ thống cảng biển), đường hàng không (cảng hàng không quốc tế) chất lượng cao, hiện đại; các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, nước và con người, di sản văn hóa, lịch sử.

Trên cơ sở đó, từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Đồng thời, phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp công nghệ thông tin. Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với du lịch, đô thị và thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Phát triển ngành dịch vụ theo hướng đa dạng, giá trị gia tăng cao, trong đó du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp và nông nghiệp của thành phố và vùng ĐBSCL.

Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của người dân Cần Thơ.

Chương trình đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tăng trưởng GRDP đạt mức 7 - 7,5%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9 - 11,5%/năm. Phấn đấu tổng thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao. Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị đạt trên 15%/năm.

Đến năm 2030, GRDP/người đạt 9.400 - 11.000 USD. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 56,5 - 56,7%, Công nghiệp và Xây dựng chiếm 34,0 - 34,5%, Nông nghiệp chiếm 3,4 - 4,0%, Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,0-5,6%. Tổng sản phẩm công nghệ cao so với tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng 45 - 50%;  100% số hộ được cung cấp đầy đủ nước sạch. Hầu hết chất thải rắn được thu gom và xử lý. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85 - 90%. Về cơ bản không còn hộ nghèo. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 80%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chương trình cũng nêu rõ 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát huy vai trò thành phố trung tâm, động lực phát triển và đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; Phát triển nhanh và bền vững kinh tế thành phố; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các quận ủy, huyện ủy, ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này. Theo đó, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội, sự tham gia tích cực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Chương trình này.

Ban cán sự đảng UBND chỉ đạo UBND thành phố triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình này; cụ thể hóa các nội dung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; 5 năm và những năm tiếp theo để tổ chức thực hiện.


Nguyên Trang


7ed37139-1040-4ba2-86b1-efa35193740c

Tiêu đề bài viết: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang