Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chương trình hành động phát triển văn hóa TP Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030
Ngày đăng: 07/07/2022

Lượt xem:


UBND thành phố vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/12/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa TP Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động và quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa của thành phố. Tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; tạo cơ sở, nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững của thành phố.

Qua đó, góp phần xây dựng Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Đến năm 2025 phấn đấu trên 65% người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa; trên 80% hộ gia đình được công nhận và giữ vững “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên; trong đó, có 98% hộ gia đình cán bộ, đảng viên,  công chức, viên chức; 80% ấp, khu vực được công nhận “Ấp văn hóa”, “Khu vực văn hóa”  06 năm liên tục trở lên; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục trở lên; tổng vốn sách của hệ thống thư viện công cộng thành phố Cần Thơ đạt tỷ lệ 0,5 bản sách/người dân.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 trên 70% người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa; Trên 85% hộ gia đình giữ vững và được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên; 85% ấp, khu vực được công nhận “Ấp văn hóa”, “Khu vực văn hóa” 6 năm liên tục trở lên; 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục trở lên; Tổng vốn sách của hệ thống thư viện công cộng thành phố Cần Thơ đạt tỷ lệ 0,6 bản sách/người dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố Cần Thơ đã đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đó là nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động về văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác văn hóa; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; kiểm soát hiệu quả thông tin xấu, độc trên mạng internet; chủ động hội nhập, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa; chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; rà soát quy hoạch và nâng chất hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố; chú trọng xây dựng người Cần Thơ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố; đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của thành phố; tăng cường xây dựng văn hóa chính trị và văn hóa kinh tế.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai Chương trình này. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành thành phố có liên quan và các địa phương, định kỳ báo cáo UBND thành phố hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, đề án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tuyên truyền sâu rộng Đề án và Chương trình này gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Kịp thời thông tin giới thiệu, biểu dương các mô hình, cách làm hay, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030, chương trình giáo dục địa phương. Theo đó, quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của thành phố, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của thành phố, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong trường học; tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện tốt các chưong trình giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường, chương trình Sân khấu học đường và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác có liên quan.

UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để chủ trì, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình này trong phạm vi địa phương, cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể thực hiện đến năm 2030 tại từng địa phương.


Nguyên Trang


2d1ddaf7-5f5a-48e0-81bb-726d93aa0416

Tiêu đề bài viết: Chương trình hành động phát triển văn hóa TP Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang