Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quản lý và chấn chỉnh các hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
Ngày đăng: 24/08/2022

Lượt xem:


Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chương trình thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, thông tin và truyền thông; đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo; triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Qua đó, định hướng báo chí phát triển lành mạnh, phù hợp với xu thế phát triển; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” báo chí; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố.

Chương trình đã đề ra 5 nội dung trọng tâm để thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, cụ thể: Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm đúng nguyên tắc báo chí cách mạng Việt Nam đặt dƣới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan báo chí, nhất là ngƣời đứng đầu cấp ủy; Thực hiện sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực báo chí, truyền thông phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục quan tâm điều kiện về kinh phí, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin và truyền thông; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW và Chương trình này; tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.

Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, thông tin và truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai cụ thể hóa Kế hoạch số 156-KH/BTGTW và Chương trình này thành kế hoạch thực hiện, đảm bảo nội dung thiết thực, chất lượng, gắn với thực hiện tốt Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 7/11/2019 của UBND thành phố về thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ”.


Nguyên Trang


380edab2-abcc-4140-b3e9-935c0f6c8ad8

Tiêu đề bài viết: Quản lý và chấn chỉnh các hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang