Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ
Ngày đăng: 23/03/2023

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Mục đích nhằm cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác ngoại giao kinh tế, trong đó ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là nhiệm vụ trung tâm của nền ngoại giao tiên phong, toàn diện, hiện đại, từ Trung ương đến địa phương, bao gồm cả hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, cần sự điều phối thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương và doanh nghiệp, trong đó lực lượng đối ngoại đóng vai trò nòng cốt; phấn đấu đưa ngoại giao kinh tế trở thành động lực mạnh mẽ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Kết hợp nhuần nhuyễn và gắn kết chặt chẽ ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân; tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức triển khai trên tinh thần ngoại giao phục vụ phát triển.

Theo đó, nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế; tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác song phương và đa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo phục vụ điều hành, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND thành phố, gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, trình UBND thành phố.


Phương Thảo


Các tin khác:
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  (29/05/2023)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (26/05/2023)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở  (26/05/2023)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023  (26/05/2023)
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023  (25/05/2023)

48e5a5f6-acdb-43a3-9a02-324a9fb2c095

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang