Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Ngày đăng: 03/06/2023

Lượt xem:


Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022.

Sự cần thiết, mục đích ban hành

Trong những năm gần đây, việc xét tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ có một số bất cập, chưa được hợp lý, cụ thể:

- Một số quy định về đối tương, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ chưa được cụ thể và rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương.

 - Thời điểm nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ngành Văn thư, Lưu trữ và ngành Tôn giáo chưa hợp lý, cần điều chỉnh cho phù hợp với thời gian Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Nội vụ trình Bộ trưởng quyết định khen thưởng và thời gian tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương.

- Xuất phát từ thực tế có nhiều đối tượng là công dân có công lao đóng góp đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực chưa được quy định trong Thông tư, do vậy cần bổ sung đối tượng công dân có đóng góp thiết thực cho ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

- Quy định vể ưu tiên cho các đối tượng công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn gây khó khăn, phức tạp cho quá trình thẩm định hồ sơ. Lý do: Do xác định vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn gặp rất nhiều khó khăn. Việc xác định theo quy định danh mục của Thủ tướng Chính phủ; cá nhân được phân công công tác chỉ có một giai đoạn nhất định, sau đó, nếu khu vực nào đạt chuẩn nông thôn mới lại không còn nằm trong danh mục đó. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân hoạt động trên địa bàn cả tỉnh, thì khó xác định việc họ có được coi là phụ trách xã vùng xâu vùng xa biên giới hải đảo kinh tế khó khăn hay không. Mặt khác, cá nhân công tác tại vùng sâu, vùng xa... hiện đang được hưởng các chế độ phụ cấp đặc thù và Kỷ niệm chương là một hình thức khen thưởng chủ yếu về quá trình, thời gian cống hiến cho ngành.

- Chưa có quy định về kê khai lĩnh vực được giao thực hiện dẫn tới khó khăn trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2019/TT-BNV là cần thiết, nhằm đảm bảo tính bao quát về đối tượng điều chỉnh, quy định thống nhất về việc xét tặng Kỷ niệm chương nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với sự phát triển của Bộ Nội vụ cũng như các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gồm 04 Điều được bố cục như sau:

- Điều 1 và Điều 2 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi một số khoản, điều, phụ lục của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019, gồm sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 6, 7, 11, 12 và 03 phụ lục kèm theo. Các nội dung sửa đổi tập trung vào quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng hơn về đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương; điều chỉnh hệ số quy đổi để tạo thuận lợi trong quá trình tính thời gian công tác trong ngành; điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ hợp lý và bổ sung yêu cầu kê khai thêm một số thông tin của cá nhân để đảm bảo công tác thẩm định hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định.

- Điều 3 quy định về Hiệu lực thi hành

- Điều 4 quy định về Điều khoản thi hành.

Những nội dung quy định mới trong văn bản quy phạm pháp luật

Những thay đổi liên quan tới đối tượng xét tặng

- Quy định cụ thể hơn đối tượng được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ:

Đối với khối thuộc Bộ: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Đối với khối trực thuộc Bộ: Công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ.

+ Thu hẹp đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”: Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” đối với đối tượng công chức, người lao động công tác trong lĩnh vực tổ chức nhà nước tại Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố. Công chức, người lao động thuộc các lĩnh vực khác được xét tặng Kỷ niệm chương theo ngành, lĩnh vực.

- Bổ sung đối tượng cá nhân thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị sự nghiệp công lập được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

- Bổ sung 02 đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương ở tất cả các ngành là: Công dân có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ hoặc một trong các ngành, lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ; Các trường hợp khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Thống nhất sử dụng cụm từ “Chuyên trách hoặc kiêm nhiệm” và quy định cụ thể các đối tượng thuộc các “cơ quan Đảng, Nhà nước” cho thống nhất với quy định của các ngành khác và phù hợp với thực tiễn đối tượng xét tặng.

- Đối với đối tượng ngoài ngành, lĩnh vực: Bổ sung thêm đối tượng Lãnh đạo các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các Cục, Tổng cục thuộc bộ, ngành.

Những thay đổi liên quan tới điều kiện, tiêu chuẩn

- Thay đổi hệ số quy đổi từ 0,67 bằng 0.9: 01 năm hoạt động kiêm nhiệm được quy đổi bằng 09 tháng hoạt động chuyên trách.

- Bổ sung quy định: Thời gian giữ chức vụ được tính để xét tặng Kỷ niệm chương được cộng dồn nếu cá nhân không phụ trách liên tục các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

- Bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn đối với các đối tượng được bổ sung đã nêu tại điểm a, phần 5 nêu trên.

- Bổ sung quy định: Cá nhân có sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, có giá trị thực tiễn, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành Nội vụ; cá nhân hiến tặng tài liệu cho các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia; cá nhân có giúp đỡ, ủng hộ về tài chính hoặc vật chất cho sự phát triển của Bộ Nội vụ hoặc một trong các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ”.

- Bãi bỏ khoản 2, Điều 10 về vấn đề ưu tiên cho các cá nhân công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới hải, đảo.

Những thay đổi liên quan tới quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng

- Thông tư quy định thống nhất về cấp lập hồ sơ đề nghị khen thưởng các loại Kỷ niệm chương thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

- Thay đổi thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của ngành Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo và ngành Văn thư, Lưu trữ.

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ gửi về Bộ Nội vụ: 01 bộ đối với ngành Tổ chức nhà nước và 02 bộ đối với các ngành còn lại.

Ngoài ra, theo quy định mới, hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Nội vụ, đồng thời gửi kèm hồ sơ điện tử (ở định dạnh “doc” hoặc “docx” đối với Tờ trình, danh sách; ở định dạng “pdf” đối với báo cáo thành tích và các hồ sơ khác có liên quan; trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước).

Những thay đổi liên quan tới hướng dẫn kê khai thành tích, quá trình công tác

Tại phụ lục, Thông tư yêu cầu kê khai cụ thể một số thông tin về thời gian công tác trong các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ; yêu cầu kê khai những nhiệm vụ chủ yếu được phân công và kê khai cụ thể về công tác chuyên trách/ kiêm nhiệm để thuận tiện trong quá trình thẩm định hồ sơ.f64181d7-ef19-4c6b-ab3d-cb99235a6e69

Tiêu đề bài viết: Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang