Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn
Ngày đăng: 10/06/2023

Lượt xem:


Thông tư này có hiệu thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Sự cần thiết, mục đích ban hành

Tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung theo đề xuất của bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Nghị định của Chính phủ không giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính). Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan thành lập Tổ biên tập xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Ngày 30/5/2019, Ban Tổ chức Trung ương có Văn bản số 8215-CV/BTCTW về việc xây dựng ví trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trong đó đề nghị Bộ Nội vụ là đầu mối chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến địa phương (bao gồm nhóm vị trí việc làm công chức lãnh đạo quản lý, nhóm vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong cơ quan tổ chức hành chính).

Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương tại Văn bản số 8215-CV/BTCTW ngày 30/5/2019, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3266/BNV-TCBC ngày 19/7/2019 báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng danh mục và bản mô tả vị trí việc làm đối với 02 nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ, phục vụ. Ngày 01/8/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6852/VPCP-TCCV về việc xây dựng vị trí việc làm, trong đó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ theo nội dung báo cáo và đề xuất tại Văn bản số 3266/BNV-TCBC nêu trên.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo đề xuất của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Do vậy, việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết, phù hợp với hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm) để thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Nội dung chủ yếu của Văn bản quy phạm pháp luật

Phạm vi điều chỉnh: Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Vị trí việc làm quy định tại Thông tư này bao gồm: Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.
Đối tượng áp dụng:  Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức hành chính do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định pháp luật.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm:

- Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được áp dụng tương tự như đối với các vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính.

- Vị trí việc làm được điều chỉnh phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức và cấp quản lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành; cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bố trí, quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao theo vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định.

Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính

- Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý.

- Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, gồm: Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Kế hoạch, tài chính.

- Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Hợp tác quốc tế; Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Kế hoạch, tài chính.

- Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Hướng dẫn bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong cơ quan, tổ chức hành chính.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Khung năng lực và cấp độ của các vị trí việc làm, gồm:

+ Khung năng lực chung;

+ Khung năng lực chuyên môn;

+ Khung năng lực quản lý.Các tin khác:
Tiếp tục phát động tham gia Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và PCBLGĐ” thành phố Cần Thơ năm 2024  (24/07/2024)
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch điện tử  (16/07/2024)
Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW  (10/07/2024)
Chủ tịch UBND thành phố đề nghị truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo  (04/07/2024)
Họp báo tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16 của HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026  (02/07/2024)

a355aebe-d61a-40c3-9d41-e445893c669f

Tiêu đề bài viết: Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang