Vùng, địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012
Ngày đăng: 08/06/2012

Lượt xem:


Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Trên cơ sở Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được xác định tại Chương trình Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2020, cải cách hành chính được xác định là một trong những giải pháp chủ yếu để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; trực tiếp phục vụ yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1. 100% thủ tục hành chính được công khai trên Internet, có ít nhất 05 dịch vụ công trực truyến ở mức độ 3 trở lên.

2. 100% sở, ban, ngành triển khai phần mềm quản lý hồ sơ công việc; 100% Ủy ban nhân dân cấp huyện tích hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 - Bộ Thủ tục hành chính - các phần mềm quản lý chuyên ngành tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

3. Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính tối thiểu 40% sở, ban, ngành, 100% Ủy ban nhân dân cấp huyện, 20% Ủy ban nhân dân cấp xã. Nâng cao hơn nữa công tác tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.

4. Xúc tiến hợp tác với các công ty tư vấn phần mềm để xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm giải quyết cơ bản mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tạo sự thông thoáng nhằm thu hút các nhà đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phấn đấu 50% Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở giai đoạn cung cấp dịch vụ cơ bản.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2012

1. Cải cách thể chế:

a) Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đã ban hành; đồng thời, tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính thụ động trong việc chuẩn bị, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật;

b) Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

a) Tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước theo các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương;

b) Tiếp tục cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính;

c) Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, thực thi các thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

d) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy:

a) Tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị trên cơ sở một nhiệm vụ phân công cho một cơ quan chịu trách nhiệm chính. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy;

b) Rà soát, từng bước sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn gọn nhẹ, hợp lý theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện quản lý bằng pháp luật và chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập;

c) Tiếp tục phân cấp và ủy quyền mạnh cho sở, ban ngành và quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy;

d) Nâng cao hơn nữa chất lượng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Đến cuối năm 2012, tất cả cơ quan hành chính nhà nước của thành phố có mối quan hệ trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân xây dựng quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông;

đ) Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp lấy ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan nhà nước và dịch vụ công về y tế, giáo dục.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

a) Từng bước xây dựng cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị;

b) Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút người tốt nghiệp đại học về công tác tại cấp xã;

c) Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý để hoạch định chính sách và trong chỉ đạo, điều hành;

d) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công chức, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức;

đ) Ứng dụng phần mềm Quản lý thông tin cán bộ để đưa vào sử dụng cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức sau khi đào tạo;

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; đồng thời, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sai phạm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất.

5. Cải cách tài chính công:

a) Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa mô hình sự nghiệp có thu thuộc ngân sách nhà nước sang mô hình tự cân đối hoặc cân đối một phần chi phí hành chính và biên chế trong các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục - thể thao và khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

b) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công;

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thành phố Cần Thơ.

6. Hiện đại hóa hành chính:

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã được phê duyệt. Tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Phấn đấu đến cuối năm 2012, 50% xã, phường, thị trấn hoàn thành việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở giai đoạn cung cấp các dịch vụ cơ bản; 100% sở, ngành triển khai phần mềm quản lý Hồ sơ công việc; thí điểm một số sở, ngành đủ điều kiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở giai đoạn cung cấp các dịch vụ cơ bản vào hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

b) Phấn đấu hoàn thành việc nâng cấp hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin cho sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn đảm bảo triển khai các phần mềm ứng dụng;

c) Tất cả sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm Quản lý thông tin cán bộ do Sở Nội vụ chuyển giao; xúc tiến hợp tác với các công ty tư vấn phần mềm để hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố;

d) Đến cuối năm 2012, 100% quận, huyện tích hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900:2008 - Bộ Thủ tục hành chính - các phần mềm quản lý chuyên ngành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

đ) Tiếp tục tổ chức triển khai việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị tại thành phố Cần Thơ;

e) Đăng tin, bài và cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, trên Trang tin điện tử về cải cách hành chính của thành phố và trên Trang tin điện tử của các đơn vị nơi có trang tin điện tử. Đối với sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên cập nhật và niêm yết Bộ Thủ tục hành chính của đơn vị mình đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành:

a) Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến về Ch­­ương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nư­­ớc giai đoạn 2011 - 2020 và các Chương trình cải cách hành chính của thành phố; nhân rộng mô hình Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện với người dân về thủ tục hành chính;

b) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị mình quản lý; tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

c) Các cấp ủy trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp ủy địa phương, đơn vị sự nghiệp cần chú trọng công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; giáo dục về truyền thống văn hóa dân tộc để ứng xử vào văn hóa hành chính, xây dựng niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân;

d) Xây dựng Chương trình cải cách hành chính thành phố từng giai đoạn (giai đoạn 2011-2015 và  giai đoạn 2016-2020) theo chỉ đạo của Chính phủ;

đ) Thực hiện áp dụng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm giải pháp về cải cách thể chế:

a) Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đã ban hành; tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước. Có cơ chế để các cấp, các ngành phản ánh một cách thuận lợi và có hiệu quả về những chồng chéo, bất hợp lý trong thủ tục hành chính do cấp trên ban hành;

c) Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính phải được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch và chính xác.

2. Nhóm giải pháp về cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

a) Tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị trên cơ sở một nhiệm vụ phân công cho một cơ quan chịu trách nhiệm chính. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy;

b) Rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, từng bước tổ chức sắp xếp lại theo hướng gọn nhẹ, hợp lý theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực;

c) Tiếp tục phân cấp và ủy quyền mạnh cho sở, ban ngành và quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy;

d) Nâng cao chất lượng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước;

đ) Tiếp tục thực hiện gắn kết công tác đào tạo với công tác chuyên môn, đảm bảo ứng dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ sau đào tạo:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức của sở, ban ngành, quận, huyện: ưu tiên cho công tác đào tạo sau đại học, kể cả trong nước và nước ngoài;

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đảm bảo đạt chuẩn theo từng chức danh công chức do Bộ Nội vụ quy định; từng bước nâng cao trình độ trên chuẩn;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và theo vị trí việc làm, đảm bảo tính hiệu quả và kỹ năng trong giải quyết công việc chuyên môn; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá công chức hằng năm;

- Tổ chức tập huấn, bồi d­ư­ỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là Chương trình hành động của Chính phủ, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cùng thực hiện;

- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là cán bộ, công chức công tác tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bước đầu bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho viên chức ngành y tế, cảnh sát quản lý hành chính;

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo trước khi bổ nhiệm đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp quận, huyện, sở ngành và các đơn vị sự nghiệp.

e) Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ;

g) Tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại thành phố; chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ khoa học hiện có;

h) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện tập trung tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng hành chính, về đạo đức công vụ và các kiến thức bổ trợ khác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

i) Tổ chức lấy ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan nhà nước và dịch vụ công về y tế, giáo dục;

k) Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thường xuyên cải tiến phương pháp làm việc, tập trung chấn chỉnh hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, giờ làm việc; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định các công việc của cơ quan, đơn vị, không đùn đẩy công việc cho các ngành khác và lên cấp trên; giám sát và xử lý cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với các ngành có liên quan khi thực hiện công vụ; chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

3. Nhóm giải pháp cải cách tài chính công:

a) Tiếp tục thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công; Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

b) Tổ chức thực hiện xã hội hóa mô hình sự nghiệp có thu thuộc ngân sách nhà nước sang mô hình tự cân đối hoặc cân đối một phần chi phí hành chính và biên chế trong các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục - thể thao và khoa học công nghệ.

4. Nhóm giải pháp hiện đại hóa hành chính:

a) Tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xãtiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Tổ chức việc tích hợp công cụ: ISO 9001:2008 - Bộ Thủ tục hành chính - các phần mềm quản lý chuyên ngành tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận, huyện nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng giải quyết công việc;

c) Sở, ngành sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ công việc do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc;

d) Tất cả thủ tục hành chính được công khai trên mạng và phấn đấu có ít nhất 5 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên;

đ) Tổ chức thực hiện việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc thành phố theo Kế hoạch đề ra.

5. Nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành:

a) Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính, có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu kinh phí và các nguồn lực khác nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thốg nhất việc thực hiện Kế hoạch này;

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, đưa thông tin cải cách hành chính đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó chú trọng các hình thức tuyên truyền sau:

- Tiếp tục biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, tờ gấp thông tin về cải cách hành chính;

- Tiếp tục thực hiện các chương trình cải cách hành chính định kỳ hằng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Đài Truyền thanh quận, huyện; nghiên cứu và áp dụng hình thức thích hợp thu hút hơn nhằm thực hiện nội dung tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố;

 785d2215-948f-4f79-a207-93af12614b23

Tiêu đề bài viết: Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang