Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cái Răng
Ngày đăng: 14/05/2021

Lượt xem: 1


Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cái Răng.

Theo đó, việc phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 của quận Cái Răng được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp 3.359,42 ha; đất phi nông nghiệp 3.407,40 ha; đất chưa sử dụng 14,91 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2021 gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp 217,52 ha; đất phi nông nghiệp 2,58 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 gồm các chỉ tiêu: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 247,83 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 130,00 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 1,20 ha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Cái Răng có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đến các đơn vị có liên quan và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ quận đến phường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của quận.

Thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu địa phương quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất; nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất. Tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

Ngoài ra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các khu dân cư tự phát và các trường hợp chủ đầu tư có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật.


Kim Xuyến


5b4d247e-e85c-45d5-9f80-9cf5e4b7ffd2

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready